Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 101 w Łodzi.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy.
  • Niektóre dokumenty opublikowane na stronie nie są dostępne i nie posiadają alternatywy dostępnej cyfrowo. Aktualnie pracujemy nad zapewnieniem dostępności (lub alternatywy dostępnej cyfrowo) dla wszystkich dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych oraz prezentacji multimedialnych opublikowanych na stronie po 23 września 2018 r.
    Jeżeli potrzebujesz dostępu do dokumentów archiwalnych (opublikowanych przed 23 września 2018 r.) skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Budynek posiada 4 kondygnacje.
  • Wejście do szkoły nie jest przystosowane dla niepełnosprawnych ruchowo.
  • Budynek nie posiada wind, podjazdów, a jedynie schody.
  • Przed szkołą nie ma parkingu z miejscem dla niepełnosprawnych.
  • Dyrekcja zezwala na wejście z psem asystującym.
  • Nie ma możliwości korzystania z języka migowego na miejscu, ani on-line.